: 23 2022 | skype : 93 .
! SBK ÏÏÓ
8-800-333-95-48

: 10:00 20:00

Îí-ëàéí âèäåî Óòåïëåíèå ÏÏÓ

ÎÍ-ËÀÉÍ ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÓÒÅÏËÅÍÈß ÏÅÍÎÉ

!!!

 

 • ...
404

.

:
 • ;
 • , — ;
 • .

, .2012

 • , , . . +2 - ( +3) 83 90%. , , . .


 • 2,2 . , . .


 • . . , . 1700 .. 60 .


 • , - . , 5.


 • . , .


 • , - .. . , , - .


 • ,
  : , , -.


 • Kucherenkoff & Co . , , .


 • , . 5 . .


 • . -18 12 . 40 /3 0,020 /,.


Ðàñ÷¸ò ñòîèìîñòè

Ðàñ÷¸ò ñòîèìîñòè óñëóãè íàïûëÿåìîé òåïëîèçîëÿöèè

Ïëîòíîñòü â ÿäðå 28-36 êã/ì3

Ïëîòíîñòü â ÿäðå 36-45 êã/ì3


Óòåïëÿåì îáúåêò ïðè ïîìîùè ïåíîïîëèóðåòàíà:

Ñëîé óòåïëèòåëÿ ÏÏÓ(ìì):

Îáú¸ì óòåïëèòåëÿ ÏÏÓ(ì2):


Öåíà óòåïëåíèÿ íàïûëåíèåì ïåíîïîëèóðåòàíà ÏÏÓ:

Ïðèìåðíàÿ ñòîèìîñòü:

Îáúåì íàïûëåíèÿ(ì3):


Ðàññ÷èòàíà ñòîèìîñòü óòåïëåíèÿ ïåíîïîëèóðåòàíîì Ìîñêâà è Ìîñêîâñàÿ îáëàñòü

X